Τροποποιημένη διαδικασία laser καθοδηγούμενη με Doppler, για την θεραπεία αιμορροΐδων 2ου και 3ου βαθμού.

900 598 Proctologia.gr

Ram E, et.al.

Ιστορικό
Οι αιμορροΐδες είναι μια κοινή ορθοπρωκτική πάθηση με σημαντικές ιατρικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Λόγω της υψηλής συχνότητας εμφάνισης των συμπτωματικών αιμορροΐδων στον ενήλικο πληθυσμό και σε συνδυασμό με το ρίσκο των επιπλοκών από το κλασικό χειρουργείο, οι ερευνητές ψάχνουν για λιγότερο επεμβατικές μεθόδους για την αιομορροϊδική θεραπεία. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν η παρουσίαση της εμπειρίας μας με την ελάχιστα επεμβατική διαδικασία laser καθοδηγούμενη με Doppler (HeLP) σε συμπτωματικές αιμορροΐδες 2ου και 3ου βαθμού με μηδενική ή ελάχιστη πρόπτωση του βλεννογόνου.

Μέθοδοι
Η μελέτη περιελάμβανε 62 ασθενείς με συμπτωματικές αιμορροΐδες οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με την τεχνική HeLP σε ένα τριτοβάθμιο ιατρικό κέντρο το 2014-2016. Συλλέχθηκαν τα δεδομένα σχετικά με τα κλινικά και μετεγχειρητικά χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα. Τα ευρήματα συγκρίθηκαν μεταξύ των ασθενών με αιμορροΐδες 2ου και 3ου βαθμού.

Αποτελέσματα
Η μελέτη περιελάμβανε 41 άνδρες και 21 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 41,5 έτη. 51 από τους ασθενείς είχαν αιμμοραγία και 11 είχαν αιμορροϊδικό σύνδρομο. Η μέση χρονική διάρκεια της επέμβασης ήταν 16,6 ± 3,7 min. Θεραπεύτηκαν συνολικά 8-12 αρτηριακοί κλάδοι. Οι ασθενείς μπορούσαν να επιστρέψουν στο σπίτι έπειτα από 91,95 ± 20,48 min κατά μέσο όρο και τους είχαν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις κανονικές τους δραστηριότητες. Συγκριτικά με τους ασθενείς με 2ου βαθμού αιμορροΐδες, οι ασθενείς με 3ου βαθμού αιμορροΐδες είχαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ορθοπρωκτικής επιδιόρθωσης (18,2% έναντι 0, p<0,05), διεγχειρητικής αιμορραγίας (11,3% έναντι 5%, p<0,05) και μορφοποίησης θρόμβου στις αιμορροΐδες (11,3% έναντι 0, p<0,01). Στον 6ο μήνα παρακολούθησης δεν αναφέρθηκε καμία επιπλοκή και υπήξε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων. Χρησιμοποιώντας την οπτική αναλογική κλίμακα, δεν αναφέρθηκε καθόλου πόνος στο 82,3% των ασθενών 1 εβδομάδα μετά την επέμβαση και στο 95,2% των ασθενών 1 μήνα μετά την επέμβαση.

Συμπέρασμα
Οι ασθενείς με αιμορροΐδες που θεραπεύτηκαν με το καθοδηγούμενο από Doppler laser, είχαν άριστα αποτελέσματα όσον αφορά τα συμπτώματα και τον μετεγχειρητικό πόνο. Παρατηρήθηκαν μόνο μικρές βραχυπρόθεσμες επιπλοκές. Το καθοδηγούμενο από Doppler laser φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική και ανώδυνη τεχνική για την θεραπεία των συμπτωματικών αιμορροΐδων 2ου και 3ου βαθμού με ελάχιστη πρόπτωση του βλεννογόνου.

Laser Therapies 2018, June 20.