Η αιμορροϊδοπλαστική με laser με το διοδικό Laser 1470 nm, για την θεραπεία αιμορροϊδικής νόσου δεύτερου έως τέταρτου βαθμού – μία μελέτη σε σειρά 497 ασθενών 2010-2016.

600 400 Proctologia.gr

G. Weyand, C. S. Theis, et. Al.

Ασθενείς και Μέθοδοι

Μεταξύ Νοεμβρίου 2010 και Νοεμβρίου 2016, 497 ασθενείς (ηλικίας 55 ± 14 ετών) υποβλήθηκαν σε αιμοροϊδοπλαστική με laser με ένα διοδικό laser των 1470 nm στο κέντρο ελάχιστης επεμβατικής πρωκτολογίας στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Siegen. Όλοι οι ασθενείς που έλαβαν την θεραπεία συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. Περιεγχειρητικά κλινικά και τεχνικά δεδομένα έως 6 εβδομάδων και δεδομένα παρακολούθησης έως 6 μηνών αναλύθηκαν μελλοντικά.

Αποτελέσματα
O μέσος όρος της χρονικής διάρκειας της επέμβασης ήταν 14 min (± 5,2). Ένας μέσος όρος 2,7 όζων, μεγέθους 2,7cm, υποβλήθηκε σε θεραπεία ανά ασθενή. O μέσος όρος του μετεγχειρητικού πόνου ήταν 2,5/10 (VAS). Η μακροπρόθεσμη συνάφεια των συμπτωμάτων ήταν 86% και η ικανοποίηση των ασθενών 91%. Υπήρχαν σημαντικές διαφορές στον πόνο την ημέρα της επέμβασης. Οι επιπλοκές ήταν συχνότερες όταν διεξήχθει βλεννογονοπηξία, με 3 όζους υπό θεραπεία και όταν η ενέργεια που καταναλώθηκε σε κάθε ασθενή ήταν >500J. Η μόνη σημαντική διαφορά ήταν όταν το επίπεδο της ενέργειας ήταν >500J (p<0,05).

Συμπέρασμα
Η LHP είναι μια ασφαλής, ανώδυνη και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση με μακροπρόθεσμα καλή αποδοχή και ικανοποίηση του ασθενούς, κατάλληλη για θεραπεία ρουτίνας. Η χρησιμοποιούμενη ενέργεια πρέπει να παραμένει στο ελάχιστο. Τα ποσοστά επιπλοκών είναι συγκρίσιμα με εκείνα άλλων, ελάχιστα επεμβατικών, συμβατικών μεθόδων. Πρέπει να διεξαχθούν πρόσθετες προοπτικές μελέτες, ιδίως σε σύγκριση με τη μέθοδο Parks, που δίνει παρόμοια λειτουργικά αποτελέσματα. Η LHP μπορεί να διεξαχθεί δίχως συνοδευτικά μέτρα ή παρεμβάσεις, ακόμα και αν συνεχιστεί η αντιπηκτική αγωγή με αναστολείς Marcumar ή Factor Xa.

Thieme, 2018
DDI https://doi.org/10.1055/s-0043-120449 2017