Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη σύγκρισης της ενδο-αιμοροϊδοπηξίας, με laser με την αιμορροϊδεκτομή κατά Milligan-Morgan.

600 338 Proctologia.gr

M. Naderan, MD et al

Σκοπός

Να συγκρίνουμε το αποτέλεσμα της χρήσης laser στο εσωτερικό των αιμορροΐδων για τη σύμπηξη (coagulation) των αιμορροϊδικών όζων με την αιμορροϊδεκτομή κατά Milligan-Morgan.

Μέθοδος
Εξήντα (60) ασθενείς με συμπτωματικές, εσωτερικές αιμορροΐδες ΙΙ ή ΙΙΙ βαθμού σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Goligher, μη ανταποκρινόμενες σε φαρμακευτική αγωγή περιλήφθηκαν σε αυτή την τυφλή – διπλή, τυχαιοποιημένη μελέτη. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ισοδύναμες ομάδες των 30 ατόμων. Στην ομάδα θεραπείας με laser, αιμορροϊδικών όζων χρησιμοποιήθηκε συσκευή 980nm και οπτική ίνα ακτινικής διάχυσης της ενέργειας.
Καταγράφηκαν η χρονική διάρκεια των επεμβάσεων, ο μετεγχειρητικός πόνος και οι επιπλοκές και η υποτροπή / εξάλειψη των συμπτωμάτων. ΟΙ ασθενείς παρακολουθήθηκαν κατ’ ελάχιστον για ένα χρόνο για να εκτιμηθεί η πορεία της θεραπείας, η εξάλειψη των συμπτωμάτων και τυχόν καθυστερημένες επιπλοκές.

Αποτελέσματα
Οι μετεγχειρητικές βαθμολογίες πόνου (στις 12, 18 και 24 ώρες μετά χειρουργική επέμβαση) ήταν σημαντικά χαμηλότερες στην ομάδα laser συγκριτικά με την ομάδα MM (p<0.01). Η χρονική διάρκεια της επέμβασης ήταν επίσης σημαντικά μικρότερη στην ομάδα laser σε σχέση με την ομάδα MM (33,1 ± 7,3 min έναντι 52,6 ± 15,6 min, p<0.001). Η ενδοεγχειρητική απώλεια αίματος ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα MM (p<0.001). Η χρήση αναλγητικών ήταν σημαντικά μικρότερη στην ομάδα των ασθενών με laser (p <.05). Δύο ασθενείς στην ομάδα laser εμφάνισαν αιμορροϊδική θρόμβωση η οποία αντιμετωπίστηκε με φαρμακευτική αγωγή. Στην ομάδα ΜΜ δεν καταγράφηκε αντίστοιχο περιστατικό (p >.05).
Η ετήσια επανεξέταση έδειξε συγκρίσιμα αποτελέσματα με την ΜΜ όσον αφορά την υποχώρηση των συμπτωμάτων και την διάρκεια της θεραπείας.

Συμπεράσματα
Η σύμπηξη των αιμορροϊδικών τοιχωμάτων με τη χρήση με διοδικό laser 980-nm και ίνα ακτινικής εκπομπής, μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο, την περιεγχειρητική αιμορραγία και την ανάγκη αναλγητικών και έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα με την ΜΜ όσον αφορά την υποχώρηση των συμπτωμάτων και την διάρκεια της θεραπείας.

Journal of Investigative Surgery 2016