Αιμορροϊδοπλαστική με laser έναντι ανοικτής χειρουργικής αιμορροϊδεκτομής: Συγκριτική μελέτη των επεμβάσεων για την αντιμετώπιση αιμορροΐδων III και IV βαθμού.

900 604 Proctologia.gr

H. Maloku et al

Αντικείμενο
Σύμφωνα με την αγγειακή θεωρία, η αρτηριακή υπερχείλιση στις επί πολλής αιμορροϊδικές αρτηρίες οδηγούν στη διαστολή του αιμορροϊδικού φλεβικού πλέγματος. Η αιμοροϊδοπλαστική LHP (Hemorrhoid laser procedure) είναι μια νέα θεραπευτική επέμβαση για τη θεραπεία των αιμορροΐδων που πραγματοποιείται με laser σε περιπατητικούς ασθενείς. Με την εφαρμογή ενέργειας laser σταματά την τροφοδότηση της αιμορροϊδικού αρτηριακού πλέγματος οδηγώντας στη σύμπηξη (coagulation) των αιμορροϊδικών ιστών.

Σκοπός
Να συγκρίνουμε την αιμορροϊδοπλαστική LHP με την ανοικτή χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση με περιπατητική θεραπεία των ασθενών με συμπτωματικές αιμορροϊδες.

Υλικά και μέθοδος
Μια συγκριτική μελέτη μεταξύ της αιμορροϊδοπλαστικής LHP ή της ανοικτής χειρουργικής αιμορροϊδεκτομής. H μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Aloka hospital στο Kosovo. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με συμπτωματικές αιμορροΐδες ΙΙΙ και ΙV βαθμού με ελάχιστη ή πλήρη βλεννογονική πρόπτωση. Από τους συνολικά 40 ασθενείς, οι 20 χειρουργήθηκαν με αιμορροϊδοπλαστική LHP και 20 με ανοικτή αιμορροϊδεκτομή. Εγχειρητικός χρόνος και μετεγχειρητικός πόνος εκτιμήθηκαν σε αναλογική κλίμακα.

Αποτελέσματα
Από το σύνολο των 40 ασθενών, 23 ανδρών ήταν και 17 γυναίκες, με μέση ηλικία τα 46 έτη. Σημαντικές διαφορές μεταξύ της αιμορροϊδοπλαστικής με laser και της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης παρατηρήθηκαν στην χρονική διάρκεια της επέμβασης και του πρώιμου μετεγχειρητικού πόνου.
Στατιστικά σημαντική υπήρξε η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο: 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες και 1 μήνα μετά την αντίστοιχη διαδικασία (p<0.01).
Η χρονική διάρκεια της διαδικασίας για την LHP ήταν 15,94 min έναντι των 26,76 min για την ανοικτή χειρουργική επέμβαση (p <0,01).

Συμπεράσματα
Η αιμορροΐδοπλαστική LHP ήταν περισσότερο αποτελεσματική από την ανοικτή χειρουργική αιμορροϊδεκτομή για συμπτωματικούς αιμορροϊδικούς ασθενείς με στάδιο III ή IV. Ο μετεγχειρητικός πόνος και η διάρκεια της επέμβασης είναι μόνο δύο παράμετροι γι’ αυτή τη διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων.

ACTA INFORM MED. 2014 DEC 22(6): 365-367